Scientific and Organizing Committees

Scientific Committee


The list of the Conference's Scientific Committee members


Organizing Committee


The list of the Conference's Organizing Committee

Dimitris Stamatopoulos

University of Macedonia, Thessaloniki

Graduate Students


The Conference Graduate Students

Gabriella Panayi
Anna-Maria Karageorgi
Anna Chatsiopoulou
Christos Papaioannou

Rena Valassi
Kyriaki Provatidou
Georgia Karapali
Filitsa Drosou

Antonios Papagiannopoulos
Asimenia Karali
Aikaterini Giannoukakou

Undergraduates


The list of the Conference's Undergraduates members

Sofia Aggelidou
Eleni Kalpazidou
Eustratios Vergetidis
Konstantinos-Dimitrios Tsioumelas

Dimitris Gioulvanis
Konstantinos Aroutsidis
Xeni Triglinou
Eva Sfoungari

Panagiota Gatsiou
Maria Dimopoulou

%d bloggers like this: